Společně růst

Školní jídelna

Informace ŠJ, listopad 2022

Od pondělí 21.11.2022 je opět možný výběr ze 2 variant obědů (v pondělí, úterý a ve čtvrtek). 

Informace ŠJ, září 2022

Z důvodu nemoci vedoucí kuchařky bude školní jídelna až do odvolání vařit pouze jeden oběd.

Děkujeme za pochopení.

Informace ŠJ, červen 2022

Od 1.9.2022 z důvodu rostoucích cen potravin dojde ke zdražení obědů o 5,- Kč. Prosím o navýšení limitu inkasa. Obědy se hradí zálohově na měsíc dopředu. Platba na září tedy proběhne již k 25.8.2022.

Ceny po zdražení: žáci 7 - 10 let 30,- Kč, žáci 11 - 14 let 32,- Kč, žáci 15 a více let 34,- Kč.

Děkujeme za pochopení.

P. Kulhánková, vedoucí ŠJ

ŠJ v období distanční výuky

Od 12.4.2021: Všichni žáci, mající výuku ve škole, zůstávají přihlášeni na oběd tak, jak si nahlásili v září. Pokud oběd nechcete, prosíme o včasné odhlášení – a to do 7:00 hod ráno.
Platby, které se Vám strhly z účtu na školní stravování v době, kdy se žáci nestravovali, budou vyúčtovány v měsíci, kdy se začne dítě stravovat (v případě žáků 9. tř. budou vráceny na účet). Došlo k tomu z důvodu předpokladu nástupu žáků do školy tak, jak informovala vláda. Všechny nejasnosti vysvětlí vedoucí stravování p. Kulhánková na tel. čísle 725 834 351.

Od 30.11.2020: Vedoucí školní jídelny oznamuje, že všichni žáci, mající výuku ve škole, zůstávají přihlášeni na oběd tak, jak si nahlásili v září. Pokud oběd nechcete, prosíme o včasné odhlášení – vždy nejpozději do 7:00 hod. daného dne na tel. čísle:  725 834 351.

Provoz školních jídelen není zakázán, musí se řídit pravidly pro provozování stravovacích služeb. Všichni strávníci jsou po dobu distančního vzdělávání automaticky odhlášeni. Individuální zájem si prosím musíte vyřešit sami vlastním přihlášením. Přihlašování je možné den předem do 8 hod. na následující den na telefonním čísle 725 834 351.

V případě malého počtu strávníků (méně než 20) nelze obědy vařit.

Děkujeme za pochopení.

Informace o školním stravování (přihlášky, odhlášky, platby atd.).

Školní jídelna se řídí těmito dokumenty:

Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002 Sb., obecné zásady a požadavky potravinového práva
Nařízení EP a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin
Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a její novela, tj. vyhláška č. 602/2006 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,+vyhl.č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č.107/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb.
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
Nařízení vlády č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Vyhláška č.113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů - dle § 8,odst.10
Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č.17/2015 Sb., o školním stravování.

Jídelní lístek

Spolu s ostatními informacemi jsou vyvěšeny ve školní jídelně. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Dohled ve školní jídelně

Zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.

Organizace výdeje stravy (od 1.9.2020)

- Při vstupu do jídelny (ŠJ) je  umístěna dezinfekce. Žáci si před vstupem do ŠJ umyjí ruce a použijí dezinfekci.
 
- Žáci si před vstupem do ŠJ odloží tašky na určené místo.
 
- Celé jídlo včetně polévky, příboru, salátu, pití nandají zaměstnanci ŠJ žákům na tác a ti si odeberou připravené jídlo a odnesou ke konzumaci.
- Po konzumaci strávník odevzdá použité nádobí k okénku k tomu určenému.
 
- Je  sestaven  přesný harmonogram ve spolupráci s pedagogy, aby se nesetkávalo více skupin v jídelně, hlavně u výdeje a odnášení špinavého nádobí.
 
- Dezinfekci mezi výdejem jednotlivým skupinám zajišťují uklízečky.
 
- Nesmí se míchat strávníci z jednotlivých skupin. 
 
- Zaměstnanci školy se stravují se svojí skupinou nebo pak v určeném čase, nelze chodit do ŠJ dle svého uvážení.
 
- Jídlo 1. den nepřítomnosti žáka: po předchozí telefonické domluvě, vydáváme kompletně celý oběd do našich jídlonosičů, které po vrácení důkladně vydezinfikujeme. Připravené jídlo předá paní uklízečka u vchodu do budovy. 
 
- Není povolen vstup rodičů a dalších cizích osob do prostor ŠJ.
 
- Úhrady za potraviny a stravné řešíme bezhotovostně, případně dodržujeme příslušné hygienické předpisy.
 
- Pokud si chce žák přidat jídlo, odnese použitý talíř a přidáno dostane na čistý talíř. 
 
Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Strávníci jsou povinni chovat se při čekání na výdej stravy i v jídelně slušně v souladu s pravidly slušného stolování.

Strava pro současné a bývalé zaměstnance

Zaměstnancům a důchodcům, kteří pracovali u naší organizace při odchodu do důchodu, se poskytuje jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu. 

U zaměstnanců je podmínkou odpracování alespoň 3 hodin na pravidelném pracovišti (dle pracovní smlouvy).
Pracovníkům v jiných pracovně právních vztazích (dohody,..) lze poskytnout za stejných podmínek jedno hlavní jídlo v pořizovací ceně surovin (bez příspěvku z FKSP).
V případě nepředpokládané omluvené absence v práci (nemoc,..) pokud zaměstnanec neodpracuje 3 h na pravidelném pracovišti, nelze hlavní jídlo za sníženou úhradu poskytnout. Z tohoto důvodu je zaměstnanec povinen oběd odhlásit do 7:00 hod. v daný den. V opačném případě hradí plnou cenu jídla jako cizí strávník.

Zaměstnanci kuchyně

Pracovnice kuchyně musí před nástupem na pracoviště odstranit ozdobné předměty z rukou. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté a nenalakované. Vlasy musí být upravené a kryté. Nosí předepsaný pracovní oděv a obuv. Udržují v čistotě své pracoviště, užívané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv. Pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky, a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. K výdeji stravy používají manipulační nástroje.

Před začátkem práce musí vedoucí kuchařka nanormovat dle počtu strávníků a odebrat potraviny ze skladu. Závady na kuchyňském zařízení nahlásí zaměstnanec vedoucí ŠJ a ta neprodleně zajistí nápravu.

Na pracovišti a v celém areálu školy se NESMÍ KOUŘIT.

Veškeré dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.

Zaměstnanci ŠJ přejí příjemnou chuť!

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Erasmus +
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Šablony III
Šablony II