Společně růst

Školní jídelna

Informace ŠJ, říjen 2023

Nainstalujte si mobilní aplikaci, která vám umožní přihlášky a odhlášky obědů z mobilu. Odkaz na aplikaci a návod ZDE.

Informace ŠJ, listopad 2022

Od pondělí 21.11.2022 je opět možný výběr ze 2 variant obědů (v pondělí, úterý a ve čtvrtek). 

Informace ŠJ, září 2022

Z důvodu nemoci vedoucí kuchařky bude školní jídelna až do odvolání vařit pouze jeden oběd.

Děkujeme za pochopení.

Informace ŠJ, červen 2022

Od 1.9.2022 z důvodu rostoucích cen potravin dojde ke zdražení obědů o 5,- Kč. Prosím o navýšení limitu inkasa. Obědy se hradí zálohově na měsíc dopředu. Platba na září tedy proběhne již k 25.8.2022.

Ceny po zdražení: žáci 7 - 10 let 30,- Kč, žáci 11 - 14 let 32,- Kč, žáci 15 a více let 34,- Kč.

Děkujeme za pochopení.

P. Kulhánková, vedoucí ŠJ

Informace o školním stravování (přihlášky, odhlášky, platby atd.).

Školní jídelna se řídí těmito dokumenty:

Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002 Sb., obecné zásady a požadavky potravinového práva
Nařízení EP a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin
Vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a její novela, tj. vyhláška č. 602/2006 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,+vyhl.č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č.107/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb.
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
Nařízení vlády č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
Vyhláška č.113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů - dle § 8,odst.10
Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č.17/2015 Sb., o školním stravování.

Jídelní lístek

Spolu s ostatními informacemi jsou vyvěšeny ve školní jídelně. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Dohled ve školní jídelně

Zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.

Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Strávníci jsou povinni chovat se při čekání na výdej stravy i v jídelně slušně v souladu s pravidly slušného stolování.

Strava pro současné a bývalé zaměstnance

Zaměstnancům a důchodcům, kteří pracovali u naší organizace při odchodu do důchodu, se poskytuje jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu. 

U zaměstnanců je podmínkou odpracování alespoň 3 hodin na pravidelném pracovišti (dle pracovní smlouvy).
Pracovníkům v jiných pracovně právních vztazích (dohody,..) lze poskytnout za stejných podmínek jedno hlavní jídlo v pořizovací ceně surovin (bez příspěvku z FKSP).
V případě nepředpokládané omluvené absence v práci (nemoc,..) pokud zaměstnanec neodpracuje 3 h na pravidelném pracovišti, nelze hlavní jídlo za sníženou úhradu poskytnout. Z tohoto důvodu je zaměstnanec povinen oběd odhlásit do 7:00 hod. v daný den. V opačném případě hradí plnou cenu jídla jako cizí strávník.

Zaměstnanci kuchyně

Pracovnice kuchyně musí před nástupem na pracoviště odstranit ozdobné předměty z rukou. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté a nenalakované. Vlasy musí být upravené a kryté. Nosí předepsaný pracovní oděv a obuv. Udržují v čistotě své pracoviště, užívané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv. Pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky, a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. K výdeji stravy používají manipulační nástroje.

Před začátkem práce musí vedoucí kuchařka nanormovat dle počtu strávníků a odebrat potraviny ze skladu. Závady na kuchyňském zařízení nahlásí zaměstnanec vedoucí ŠJ a ta neprodleně zajistí nápravu.

Na pracovišti a v celém areálu školy se NESMÍ KOUŘIT.

Veškeré dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.

Zaměstnanci ŠJ přejí příjemnou chuť!

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
OP JAK
Erasmus +
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Šablony III
Šablony II