Společně růst

GDPR, poskytování informací

GDPR

Základní informace o zpracování osobních údajů vyplývající z nařízení EU (tzv. GDPR) a tzv. „adaptačního zákona“ zákona č. 110/2019 Sb.

1 Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

2 Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu
 • oprávněného zájmu školy
 • na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 •   podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 •   podklady žáků pro vyšetření a další komunikaci s PPP, SPC
 •   hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 •   údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny,
 • emailové adresy
 • fotografie za účelem propagace školy,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
 • číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování

3 Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů.

4 Práva žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně na základě písemné žádosti. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

5 Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje,
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • vnitřní předpisy obsahující pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (v souladu s čl. 37, odst. 7 GDPR):

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.

k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů JUDr. Tomáše Vlčka

Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00

Tel. +420 602 627 213

E-mail:  dpo@akvlcek.cz

 

Poskytování informací za jednoltlivé roky - viz dokumenty

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
OP JAK
Erasmus +
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Šablony III
Šablony II